İZMİR DEFTERDARLIĞI ÇEŞME MALMÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BAELGELER
HİZMETİN
TAMAMLAMA SÜRESİ
( EN GEÇ)
 
 
 
1
 
 
 
 
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
 
1- Konusuna göre;
  1. İlgili idarenin yazısı
  2. Mahkeme kararı
  3. İdari para cezası kararı
  4. Ecrimisil ihbarnammesi
  5. İlgilinin beyanı
 
 
 
15 DAKİKA
 
 
 
 
2
 
 
 
Adli Teminat İşlemleri
 
1- Tahsilinde; Mahkeme Kararı
 
2- İadesinde;
  1. Mahkeme Kararı
  2. Alındı aslı
  3. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
 
 
 
15DAKİKA
 
 
3
 
 
 
 
 
Teminat Alınması
 
 
1-İhaleyi yapan kurumun yazısı
 
2-Teminat olarak kabul edilecek değerler
 
15 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesin Teminat İadesi
 
 
1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
 
2-Alındı belgesi 
 
3-SGK ilişiksizlik belgesi
 
4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
 
5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
 
 
 
 
 
 
45 DAKİKA
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Geçici Teminat İadesinde
 
1-İhaleyi yapan kurumun iadesine ilişşkin  yazısı
 
2-Alındı belgesi
 
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
 
 
 
45 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
 
1-Alındı belgesi
 
2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
 
3-İlgilinin banka hesap bilgilerinin gösterir dilekçe
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
 
 
1 SAAT
 
7
       
Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişinin verilmesi
 
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
 
10 DAKİKA
 
 
 
 
8
 
 
 
 
Emanet İade İşlemleri
 
1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
 
2-Alınddı belgesi ( düzenlemiş olması halinde)
 
3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
 
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
 
 
 
30 DAKİKA
 
 
9
 
 
 
 
Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Süret Verilmesi
 
1-Dilekçe
 
2-Gerekli hallerde  gazete ilanı
 
 
1 SAAT
 
 
10
 
Vize Pulu satışı
 
1-Yetkili Seyahat acentasının talep yazısı (Talepneme)
 
20 DAKİKA
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
2022 sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç ve Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu,
 
1-Başvuru formu
 
2-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
 
3-Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
 
4-İlgili Yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş         Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge
 
5-İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu
 
 
 
 
 
30 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
Gümrük Kanunu Uyarınca Alınan Nakit Teminat ve Gümrük Vergisi İadesi
 
1-Gümrük İdaresince düzenlenen iadeye ilişkin düzeltme ve iade belgesi
 
2-Alındı belgesi aslı (Alındı belgesinin aslı kaybedilmişse, alındı aslının kaybedildiğine ilişkin dilekçe ve gerekli hallerde gazete ilanı)
 
3-Vekil ise noter tasdikli vekaletname
 
4-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
 
5-Bankadan yapılacak ödemelerde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 
 
 
 
 
1 SAAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 
İlk Mücacaat Yeri  : Malmüdürlüğü                                     İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık Makamı
İsim                        : Salim CEBECİ                                    İsim                            : İnci Sezer BECEL
Unvan                    : Malmüdürü                                          Unvan                        : Kaymakam
Adres                     : Maliye Hiz. Bin. Çeşme/İzmir            Aders                            : Hükümet Konağı Çeşme/İzmir
Tel                         : 0 232 7126625                                     Tel                              : 0 232 712 6615
Faks                       : 0 232 7126915                                      Faks                          : 0 232 7126841
E-Posta                  : scebeci@muhasebat.gov.tr                   E-Posta                       : cesme@izmir.gov.tr