ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları    
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15 gün
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
30 gün
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
 
 
 
               
 
 
                         7 gün
 
 
 
 
 
 
 
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
90 gün
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
15 gün
6-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
1 gün
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
 
 
30 gün
 
8-
65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)
a) 18 yaşından küçükler için:
1-Form (muhtar onaylı 2 Adet),
2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),
b) 18 yaşından büyükler için:
1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
c) 65 yaşını dolduranlar için:
1-Form  ( muhtar onaylı 2 Adet),
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.
 
 
 
 
 
 
 
İlçe içi yazışmalarda 7 gün
İlçe dışı yazışmalarda
           30 gün
 
 
 
 
 
 
 
9-
Yeşil Kart
İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin), 
3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).
Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin),
3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).
2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan  Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Matbu Dilekçe
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4-2022 Kart Fotokopisi,
5-Fotoğraf  (1 Adet).
İlçe içi yazışmalarda 7 gün
İlçe dışı yazışmalarda
30 gün
10-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7 gün
11-
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
7 gün
 
12-
Kamu Görevlisi Hasta Sevk Kağıdı
1-Dilekçe
2-İzin Kağıdı
3-Memur Kimliği
4-Sağlık Karnesi
15 dakika
13-
Gerçek ve Tüzel Kişilerin ihbar ve şikayet dilekçeleri
Dilekçe
15 gün
en geç 30 gün
14-
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun ile ilgili
 
Şikayet Dilekçesi (Dilekçede bulunması gerekenler: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı ve çalıştığı kurum)
45 gün
15-
Muhtar İzin Müracaatları
İmzalı, mühürlü izin talep dilekçesi (izne ayrılan Muhtara 1. Azası vekalet edecektir)
 
 
15 dakika
 
16-
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Başvuru formu
30 gün
17-
Yurt Dışı Bakım Belgesi
Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Muhtar onaylı)
15 dakika
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                       İkinci Müracaat Yeri: 
İsim                        : Zehra KÜÇÜK                                                                                                 İsim                        : Cafer SARILI
Unvan                    : Yazı İşleri Müdürü                                                                                           Unvan                    : Kaymakam
Adres                     : Fahrettinpaşa Mah. 2069 Sok. No:20 35930 Çeşme                                      Adres                     : Fahrettinpaşa Mah. 2069 Sok. No:20 35930 Çeşme          
Tel                          : 0 232 712 68 41                                                                                                             Tel                             : 0 232 712 68 41
Faks                       : 0 232 712 66 15                                                                                                             Faks                          : 0 232 712 66 15
E-Posta : cesme@izmir.gov.tr                                                                                                       E-Posta : cesme@izmir.gov.tr